Algemene voorwaarden

 

Schoonheidssalon ‘Gulsen Beauty Salon’ Utrecht
Schoonheidsspecialiste


Algemene voorwaarden

1. Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen schoonheidssalon


De schoonheidssalon zal de behandelingen uitvoeren naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.


De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënte inlichten over de financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken


De cliënte moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon vermelden.

Indien de cliënte deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon de tijd voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Annuleren van afspraken dient telefonisch of via whatsapp te gebeuren.


Indien een cliënte later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten en toch het gehele honorarium berekenen.

Bij een vertraging van meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.


De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënte melden.


Beide partijen hoeven zich niet aan bovengenoemde verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht.

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Betaling


De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten mondeling aan de cliënte en op haar website.
De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënte dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via bankoverschrijving te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

Graag verwijs ik u naar de Privacy verklaring van Schoonheidssalon ‘Gulsen Beauty Salon’.

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënte heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënte is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënte verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënte heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op producten als door gebruik van de producten huidreacties (bv. roodheid, uitslag) ontstaan.

Deze garantie vervalt indien:
* De cliënte andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
* De cliënte de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
* De cliënte het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
* De cliënte de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

De producten kunnen na overleg met de schoonheidsspecialiste eenmalig geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).
Er geldt geen geld terug garantie.

9. Beschadiging & diefstal

De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënte een schadevergoeding te eisen indien de cliënte meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënte een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon.
De schoonheidssalon geeft de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord.

Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënte aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Klachten over gekochte producten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de producten gemeld te worden.
Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd alszijnde aanvaard door de koper.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënte behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cliënte na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënte de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Bij Schoonheidssalon ‘Gulsen Beauty Salon’ wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

Er wordt van de cliënte verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

12. Recht

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Schoonheidssalon ‘Gulsen Beauty Salon’ behoudt zich het recht ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf haar Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op haar website.

Schoonheidssalon ‘Gulsen Beauty Salon’ is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op sociale media plaatsen en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Schoonheidssalon ‘Gulsen Beauty Salon’.

Schoonheidssalon ‘Gulsen Beauty Salon’ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Schoonheidssalon ‘Gulsen Beauty Salon’ betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie,
maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.